ΟΡΟΙ ΚΑΡΤΑΣ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ

ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ

Όροι και προϋποθέσεις

Συμφωνώ και αποδέχομαι ότι η εταιρεία με την επωνυμία «Α ΧΩΡΑ ΝΑΜΟΥ» που εδρεύει στον Τυρό Αρκαδίας θα τηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μου που έρχονται σε γνώση της βάσει της παρούσας, με σκοπό τη διαχείριση των προϊόντων και υπηρεσιών της, τη διαχείριση του πελατολογίου της, και την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της. Τα δεδομένα αυτά δεν ανακοινώνονται σε τρίτους.

Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στην επεξεργασία των στοιχείων μου βάσει των άρθρων 11 έως 13 του Ν.2472/1997, και το δικαίωμά μου να ανακαλέσω τη συναίνεσή μου για τη χρήση των προσωπικών μου δεδομένων ή να ζητήσω τη διαγραφή αυτών κατόπιν σχετικής ειδοποίησης. Επιπλέον, δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων που διέπουν το πρόγραμμα και την κάρτα, όπως αυτοί αναγράφονται παρακάτω, τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

ΟΡΙΣΜΟΙ

εταιρεία: Α ΧΩΡΑ ΝΑΜΟΥ

Κάρτα μέλους – κάρτα προνομίων: η κάρτα που διατίθεται μέσω της Α ΧΩΡΑ ΝΑΜΟΥ ΚΟΙΝΣΕΠ

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ – ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ

  Η κάρτα παρέχετε ΔΩΡΕΑΝ

• Κάθε κάρτα μέλους είναι και παραμένει ιδιοκτησία της εκδότριας εταιρείας Α ΧΩΡΑ ΝΑΜΟΥ και ο κάτοχος είναι υποχρεωμένος να την επιστρέψει σε πρώτη ζήτηση.

• Η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπική. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση της κάρτας.

Ο κάτοχος δικαιούται να χρησιμοποιεί την κάρτα του στα συμβεβλημένα καταστήματα με την εταιρεία.

Η κάρτα μέλους δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική.

Ο κάτοχος με την εμφάνισή της δεν μπορεί να κάνει χρηματικές συναλλαγές, παρά μόνο να απολαύσει προνόμια, όπως θα τίθενται και θα γνωστοποιούνται από την εταιρεία.

Η κάρτα μέλους και το πρόγραμμα προνομίων έχουν ισχύ μόνο στην Ελλάδα.

2. ΛΗΞΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

• Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία, την παρούσα σύμβαση με τον κάτοχο (ή και να απαγορεύσει οποιαδήποτε χρήση της κάρτας).

• Η κάρτα μέλους παρέχει στον κάτοχό της προνόμια για όσο χρονικό διάστημα το πρόγραμμα προνομίων βρίσκεται σε ισχύ. Η εταιρεία διατηρεί κάθε δικαίωμα να μεταβάλει αυτό το χρονικό διάστημα κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

• Η εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται στον κάτοχο με κάθε πρόσφορο μέσο στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει αυτός δηλώσει στην παρούσα αίτησή του ή με ανάρτηση της οποιασδήποτε τροποποίησης εντός των καταστημάτων της εταιρείας ή στο site αυτής.

• Η εταιρεία διατηρεί κάθε δικαίωμα να τροποποιήσει ή και να τερματίσει το πρόγραμμα προνομίων με γνωστοποίηση – ανάρτηση στον ιστότοπο της εταιρείας www.axoranamou.gr.

• Εάν για οποιονδήποτε λόγο η εταιρεία τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των όρων του προγράμματος ή παύσει το πρόγραμμα προνομίων, ο συμμετέχων ουδεμία αξίωση διατηρεί κατα της εταιρείας, εφόσον ήδη με το παρόν αναγνωρίζει ότι πρόκειται για πρόγραμμα προνομίων που παρέχεται από ελευθεριότητα της εταιρείας.

Η Α ΧΩΡΑ ΝΑΜΟΥ διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την ισχύ της κάρτας ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση κακής χρήσης ή προσπάθειας απάτης από το μέλος. Στην περίπτωση αυτή όλα τα προνόμια αφαιρούνται.

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.

Ο συμμετέχων στο πρόγραμμα αναγνωρίζει ότι είναι ενήμερος για τα κάτωθι:

• H Α ΧΩΡΑ ΝΑΜΟΥ διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα του προκειμένου να βελτιώσει τη διαχείριση του πελατολογίου της και να προωθήσει τα προϊόντα της.

• Με την υποβολή της αίτησης ο συμμετέχων παρέχει τη συγκατάθεσή του στην Α ΧΩΡΑ ΝΑΜΟΥ όπως χρησιμοποιεί τα προσωπικά του δεδομένα σύμφωνα με τα ανωτέρω και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης της κάρτας.

Ο συμμετέχων στο πρόγραμμα δικαιούται να ανακαλέσει τη συναίνεσή του ή να διορθώσει ή να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του κατόπιν ειδοποίησης προς την Α ΧΩΡΑ ΝΑΜΟΥ.

5. ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενεργές επιχειρήσεις είναι αυτές που θα βρείτε μέσα στο βιβλίο που σας δινετε με την κάρτα, στο site της εταιρείας, και όσες έχουν αναρτημένο το ειδικό αυτοκόλλητο.

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (2 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΑΙ 2 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ)

ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ